Družbena odgovornost


Trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjega človeškega rodu, ne da bi ogrozili možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.
(Gro Harlem Brundtland, 1987)

Za svetovno jeklarsko industrijo pomeni trajnostni razvoj vrednotenje soodvisnosti okoljskih, družbenih in ekonomskih vidikov v vseh procesih odločanja.

Ključne prioritete trajnostnega razvoja v jeklarstvu so varnost in zdravje pri delu, klimatske spremembe in dodana vrednost.

Kot sistem varovanja okolja zasledujemo zahteve standarda ISO 14001 ter stremimo k uporabi čistih tehnologij po BAT (Best Available Technologies)- najboljše razpoložljive tehnologije.

Rešitve iz jekla omogočajo vrsto prednosti glede dolge življenjske dobe naših izdelkov (40-100 let) in njihovim recikliranjem, saj se jeklo hitro izloči iz odpadkov in je 100% obnovljivo brez izgube lastnosti.

Z naravnimi viri ravnamo odgovorno, saj učinkovito izrabljamo material, ponovno uporabljamo stranske proizvode, kot so žlindra, prah, razni plini in škaja.


Družbeni vidik trajnostnega razvoja

V podjetju smo oblikovali kulturo, kjer vsakdo ve, da je na prvem mestu varnost in je ne sme ogroziti noben drug cilj. Našim ljudem omogočamo usposabljanja, možnosti izobrazbenega napredovanja ter razvoj kariere. Investiramo v izobrazbena partnerstva ter razvijamo vire upravljanja z znanji. Nenehno izboljšujemo delovne pogoje in urejamo privlačnost delovnih prostorov. Z raziskavami merimo zadovoljstvo ljudi v podjetju in stremimo k nenehnemu izboljševanju.

Z našo širšo skupnostjo se vključujemo v dialog za boljše razumevanje in odzivanje na potrebe skupnosti, investiramo v izobraževanje, kulturo in umetnost, sponzoriramo in zaposlenim omogočamo udeležbo v programih prostovoljstva hkrati pa zagotavljamo dobre bivalne pogoje ter zdravstvene storitve.

Inovativnost je naše gonilo …

Zato sodelujemo z uporabniki pri razvoju novih vrst jekel, ki izboljšujejo okoljsko učinkovitost proizvodov iz jekla in pri razvoju novih generacij tehnologij…

 

Varovanje okolja

Na področju preprečevanja industrijskega onesnaževanja se odpirajo novi strateški vidiki okoljskega delovanja podjetja, ki usmerjajo vodenje in organiziranje okoljevarstvene dejavnosti podjetja k celovitemu preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja. EU direktive ter princip emisijskega trgovanja predstavljajo izhodišča za poslovne odločitve o investiranju v nadaljnje izboljševanje energetske učinkovitosti proizvodnih procesov z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij in zmanjševanje nastajanja odpadkov z večanjem deleža koristne rabe stranskih proizvodov.

Delovanje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in certificiranim sistemom ravnanja z okoljem po ISO 14001 je temeljno vodilo na področju okoljskega delovanja podjetja. Z nadgradnjo sistemov vodenja v okviru integracije elementov sistema upravljanja z energijo po ISO 50001 bo podjetje zagotavljalo nenehno izboljševanje, opredeljeno z okvirnimi okoljskimi cilji.

 

 

 

Sponzorstva in donacije

Kot družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda vpetosti v širše okolje, želimo prispevati k višji kakovosti življenja in razvoju lokalne skupnosti v kateri prebiva večina naših sodelavcev. Vsako leto podpremo projekte na kulturnem, humanitarnem, športnem ter izobraževalnem področju.

Prav tako imamo dobro razvit sistem štipendiranja izobraževanja mladih ter naših zaposlenih.