Vrednote podjetja


Strokovnost: znanje, inovativnost, stalnost učenja in spreminjanja.

Osebni in strokovni razvoj. Učeča se organizacija. Kompetentnost. Izkušnje. Nesebičen prenos znanja na mlajše preko medgeneracijskega sodelovanja. Vlaganja v razvoj zaposlenih in v znanje. Stalno dajanje pobud in idej. Strateško obvladovanje sprememb. Nenehen razvoj in inoviranje izdelkov, storitev in procesov.

Timsko delo: duh sodelovanja, dobrih odnosov in odkritosti.

Podrejanje posamičnih interesov interesom tima in podjetja. Medgeneracijsko sodelovanje. Soodvisnost. Osebna zavzetost. Konstruktivno reševanje konfliktov. Enakovrednost, enotnost in enakopravnost med člani. Zaupanje. Medoddelčno sodelovanje. Medsebojna zavezanost in lojalnost. Pozitivna naravnanost in energija, ne kritiziranje in iskanje krivde in krivcev, ampak rešitev.

Odgovornost do vseh deležnikov.

Optimalni odnosi z vsemi deležniki podjetja. Samoiniciativnost. Strateško upravljanje odnosov z vsemi deležniki in doseganje optimalnega kompromisa med objektivno različnimi in konfliktnimi interesi deležnikov. Držati in izpolnjevati dano besedo in obljube ter spoštovati dogovore. Odgovorna zavezanost tako poklicu kot podjetju. Upoštevanje kodeksov in skupno sprejetih pravil. V ospredju samostojnost, samo odgovornost, lastno prevzemanje odgovornosti. Posebna odgovornost vodij za spoštljivo ravnanje z zaposlenimi.

 

 

Ravnanje z okoljem in trajnostni razvoj.

Integralno upravljanje z vsemi okoljskimi vprašanji. Poseben poudarek okoljskim odnosom z lokalno skupnostjo. Spoštovanje ergonomskih standardov in normativov. Dobri in varni delovni pogoji. Urejeno zbiranje in ločevanje vseh vrst odpadkov. Ustrezno poročanje o okoljskih vprašanjih. Izpolnjevanje standardov družbene odgovornosti.

Etičnost ravnanj in odločitev.

Profesionalna ravnanja in drža. Preseganje zgolj zakonskih normativov. Upoštevati in živeti vrednote družbe. Spoštovanje dogovorjenega. Prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja in odločitve. Izpostavljanje osebne odgovornosti. Zavezanost poklicni etiki in profesionalnim normativom. Integriteta, preglednost in skladnost v poslovanju. Biti zgled drugim. Pogumno in neodvisno razmišljanje.

Q Kakovost in odličnost kot vodilo vsega v vsem kar počnemo.

Zavzemanje za standarde odličnosti. Proaktivnost ravnanj. Proaktivno in hitro odzivanje na napake in odstopanja od dogovorjenega. Nenehno iskanje priložnosti za izboljšave izdelkov, storitev in procesov. Upoštevanje vseh standardov kakovosti.